Please wait...

Cài Đặt Hệ ThốngCài Đặt Để Bắt Đầu Hệ Thống

  • Lưu ý:

    • Tài Khoản Không Tồn Tại Hệ Thống Tự Khởi Tạo

    • Mỗi IP Thiết Bị Chỉ Được Phép Đăng Ký Một Lần

    • Tài Khoản Không Hoạt Động Hệ Thống Sẽ Tự Động Tạm Ngưng

    • Tài Khoản Tạm Ngưng Không Kích Hoạt Hệ Thống Sẽ Tự Động Xóa