Home / Max / Hướng Dẫn / Thủ Thuật / Mạng Xã Hội / Facebook / Tổng Hợp Danh Sách Link Contact Facebook And Get Support

Tổng Hợp Danh Sách Link Contact Facebook And Get Support

Group Problem Link Note
General Help center https://facebook.com/help Trung Tâm Trợ Giúp
Client Services https://facebook.com/clientservices Link đặc biệt không phải ai vào cũng được, hỗ trợ về Faceook Pages & Instagram Account
Chat with our support team https://facebook.com/business/form/chat Mở Form Chat Với Support (Không Phải Ai Cũng Có. Thường Những Tài Khoản Có Chạy Ads Tỉ Lệ Được Hỗ Trợ 90%)
Contact our Support Team – We’re here to help https://facebook.com/business/support/contact-us
https://facebook.com/business/contact-us
Contact us Ready to start advertising? https://facebook.com/business/contact-us
Nominate a Star Contributor! https://facebook.com/help/contact/460791717379257  Đề cử thành viên đóng góp Sao cho Facebook Help Community Star Contributor Program
 Blueprint Technical Support and Feedback  https://www.facebook.com/help/contact/691107460987854  Hỗ trợ và phản hồi về chương trình đào tạo Facebook Blueprint
 Data Policy Questions  https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138  Các câu hỏi về chính sách dữ liệu của Facebook
 Give Us Feedback About a Facebook Feature  https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
 Give feedback or report that something is broken: Photos  https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
 Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration  https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870
 Your Feedback About Facebook for Every Phone  https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570
 Must Log In To See This Page Error  https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
 Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest  https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403
 Verified badge  https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289  Một số nước vào được
 Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information  https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417  Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app
 Report an Issue with Webcam Videos on Facebook  https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936
 Facebook Ads Guide  https://www.facebook.com/business/ads-guide  Hướng dẫn quảng cáo
 Advertising Policies  https://www.facebook.com/policies/ads/  Chính sách quảng cáo
 Image Text Check  https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay  Đo 20% text
Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights  ip@fb.com  Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…
 The Facebook stickers program  stickers@fb.com  Liên hệ về việc update stickers
 Personal Data Requests  datarequests@support.facebook.com  Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
 Facebook Research Team  fbsurvey@fb.com
 Facebook Advertising Support  fbadsupport@fb.com
 Business Manager Invoicing Application  adaccountcreationsea@fb.com
Access Access Restricted (Bad IP)  https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252  Truy cập bị hạn chế, ip bị chặn
 Submit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology  https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927
 Facebook Ads API Standard Access Application  https://www.facebook.com/business/standardadsapi
 Personal Data Requests  https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
 Request Access to the Mobile Partner Portal  https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777
Accounts Account Disabled – Ineligible  https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086
Account Disabled – Ineligible https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Account Disabled – Ineligible https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
Disabled – multiple accounts https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
Account Disabled – 13 Underage https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Report an Impostor Account https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
My Personal Account is Memorialized https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
My Personal Account was Disabled https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519
Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Account Disabled – Confirm Your Identity https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Report a Login Issue https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Account Disabled – Help Us Confirm Your Name https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
Changing Your Name https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
Report an Underage Child (South Korea & Spain) https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi
Child Data Request https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051 Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên
Report an Underage Child https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Báo cáo account dưới 13 tuổi
Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614 Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18
Personal Data Requests https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047 Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật
Memorialization Request https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192 Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất
Requesting Content From a Deceased Person’s Account https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất
Special Request for Deceased Person’s Account https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất
Didn’t Receive Confirmation Email https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755 Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email
Email Address Already in Use https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 Vấn đề email bị người khác sử dụng
Email Address Already Taken https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459 Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng
Profile Pictures on the Login Page https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550 Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook
Security Checks Preventing Login https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862 Gặp vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhập
Report an Issue with Facebook Mobile Texts https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949
Report an Issue with Facebook on Mobile https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789
Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186 Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác
Report an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại
Report a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Báo cáo vi phạm quyền riêng tư
Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561 Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh
https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903
https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196
https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948
Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783 Quyền riêng, yêu cầu video
https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
Filing a DMCA Counter-Notification https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter?parent_report_id=681768011967162 Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền
Pages & Ads Request a Page Name Change  https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812
Request to change the name of your Page https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
Request a Page Merge https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405
Request to Merge Your Duplicate Pages https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086
Request a Username for Your Page https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274
Request a Username for Your Page https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
Delete a Page – Request to Take Down a Page https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095
Create Locations Structure – Request Locations Access for your Page https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143
Appeal a Page Unpublish https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179
Appeal a Page Policy Violation https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106
Page Not Appearing in Search https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463
Your Feedback about Pages https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang
Report a Hacked Page https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin
Website or Content Blocked https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
 Appeal Page Name Change Request  https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281  Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang
 Page Promotion Help  https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628  Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang
Your Feedback about Pages Insights  https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195
 Reporting a Violation or Infringement of Your Rights  https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
 Copyright Report Form  https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547  Báo cáo vi phạm bản quyền
 https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520
 Trademark Report Form  https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647  Báo cáo vi phạm thương hiệu
 Trademark Complaint Inquiry Form  https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632  Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn
 Counterfeit Report Form  https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065  Báo cáo hàng giả
Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other  https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053  Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn
 Directory of Intellectual Property Offices  http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp  Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ
 Get Facebook Payments Support  https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
 Disabled Payments Support  https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713
 Ads Payments Inquiry  https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
 Suspended Payment Method  https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189
 Page Admin Security Check  https://www.facebook.com/help/contact/453734678049967
 Report an Issue with Home Page or News Feed  https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337
 Request for Community-Created Page Review  https://www.facebook.com/help/contact/?id=175715959147537  Xem lại danh cộng đồng sai danh mục
 Your Feedback About Promoted Page Likes  https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421
 Disable Payments Request  https://www.facebook.com/help/contact/1552997831589494
 Contact Facebook About Your Purchase  https://www.facebook.com/help/contact/691954850842417
 Policy Disabled Ad Account Help  https://www.facebook.com/help/contact/766321470101104  Kháng cáo tài khoản vi phạm chính sách
 Disabled Ad Account Help  https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090  Kháng cáo khoá tài khoản
 Disabled Payments and Ads Manager  https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879  Kháng cáo khoá tài khoản bất thường
 Appeal a Disapproved Ad  https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146  Kháng mẫu quảng cáo không được duyệt
 Ad Pending Review  https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726
 Disabled Advertising for Pages  https://www.facebook.com/help/contact/536515906554077
 Report an ad  https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954
 Unauthorized Charge  https://www.facebook.com/help/contact/733689746780575  Thanh toán trái phép
 Business Manager Invoicing Application  https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054
Instagram  Report a Photo or Video for a Violation of Your Privacy Rights on Instagram  https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470
 https://help.instagram.com/contact/504521742987441
 Requiring login every time  https://www.facebook.com/help/contact/?id=281059842011478  Vấn đề tài khoản instagram bị đăng xuất khi thoát app
 Request to Merge Instagram Accounts  https://www.facebook.com/help/contact/1385598951765341
 Request to Delete an Unauthorized Instagram Account  https://www.facebook.com/help/contact/811271035621460
 Request to Claim an Instagram Username  https://www.facebook.com/help/contact/893251070734805
 Email Address Already in Use  https://help.instagram.com/contact/151081798582137  Email đã được sử dụng
 Removal Request for Deceased Person on Instagram  https://help.instagram.com/contact/1474899482730688  Yêu cầu xoá tài khoản người mất
 Report an Underage User on Instagram  https://help.instagram.com/contact/723586364339719
 Report a Deceased Person’s Account for Memorialization on Instagram  https://help.instagram.com/contact/452224988254813

About Max

Check Also

Hướng Dẫn Xóa Nhanh Tin Nhắn Facebook (Delete All Inbox Messages)

Bước 1: Cài đặt tiện ích: tại đây Bước 2: Click vào icon tiện ích đến …

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.