Home / Max / Hướng Dẫn / Thủ Thuật / Mạng Xã Hội / Facebook / Tổng Hợp Danh Sách Link Contact Facebook And Get Support

Tổng Hợp Danh Sách Link Contact Facebook And Get Support

Group Problem Link Note
General Help center https://facebook.com/help Trung Tâm Trợ Giúp
Client Services https://facebook.com/clientservices Link đặc biệt không phải ai vào cũng được, hỗ trợ về Faceook Pages & Instagram Account
Chat with our support team https://facebook.com/business/form/chat Mở Form Chat Với Support (Không Phải Ai Cũng Có. Thường Những Tài Khoản Có Chạy Ads Tỉ Lệ Được Hỗ Trợ 90%)
Contact our Support Team – We’re here to help https://facebook.com/business/support/contact-us
https://facebook.com/business/contact-us
Contact us Ready to start advertising? https://facebook.com/business/contact-us
Nominate a Star Contributor! https://facebook.com/help/contact/460791717379257  Đề cử thành viên đóng góp Sao cho Facebook Help Community Star Contributor Program
 Blueprint Technical Support and Feedback  https://www.facebook.com/help/contact/691107460987854  Hỗ trợ và phản hồi về chương trình đào tạo Facebook Blueprint
 Data Policy Questions  https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138  Các câu hỏi về chính sách dữ liệu của Facebook
 Give Us Feedback About a Facebook Feature  https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
 Give feedback or report that something is broken: Photos  https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
 Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration  https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870
 Your Feedback About Facebook for Every Phone  https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570
 Must Log In To See This Page Error  https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
 Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest  https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403
 Verified badge  https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289  Một số nước vào được
 Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information  https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417  Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app
 Report an Issue with Webcam Videos on Facebook  https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936
 Facebook Ads Guide  https://www.facebook.com/business/ads-guide  Hướng dẫn quảng cáo
 Advertising Policies  https://www.facebook.com/policies/ads/  Chính sách quảng cáo
 Image Text Check  https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay  Đo 20% text
Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights  ip@fb.com  Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…
 The Facebook stickers program  stickers@fb.com  Liên hệ về việc update stickers
 Personal Data Requests  datarequests@support.facebook.com  Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
 Facebook Research Team  fbsurvey@fb.com
 Facebook Advertising Support  fbadsupport@fb.com
 Business Manager Invoicing Application  adaccountcreationsea@fb.com
Access Access Restricted (Bad IP)  https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252  Truy cập bị hạn chế, ip bị chặn
 Submit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology  https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927
 Facebook Ads API Standard Access Application  https://www.facebook.com/business/standardadsapi
 Personal Data Requests  https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
 Request Access to the Mobile Partner Portal  https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777
Accounts Account Disabled – Ineligible  https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086
Account Disabled – Ineligible https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Account Disabled – Ineligible https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
Disabled – multiple accounts https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
Account Disabled – 13 Underage https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Report an Impostor Account https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
My Personal Account is Memorialized https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
My Personal Account was Disabled https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519
Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Account Disabled – Confirm Your Identity https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Report a Login Issue https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Account Disabled – Help Us Confirm Your Name https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
Changing Your Name https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
Report an Underage Child (South Korea & Spain) https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi
Child Data Request https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051 Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên
Report an Underage Child https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Báo cáo account dưới 13 tuổi
Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614 Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18
Personal Data Requests https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047 Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật
Memorialization Request https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192 Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất
Requesting Content From a Deceased Person’s Account https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất
Special Request for Deceased Person’s Account https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất
Didn’t Receive Confirmation Email https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755 Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email
Email Address Already in Use https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 Vấn đề email bị người khác sử dụng
Email Address Already Taken https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459 Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng
Profile Pictures on the Login Page https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550 Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook
Security Checks Preventing Login https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862 Gặp vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhập
Report an Issue with Facebook Mobile Texts https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949
Report an Issue with Facebook on Mobile https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789
Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186 Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác
Report an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại
Report a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Báo cáo vi phạm quyền riêng tư
Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561 Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh
https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903
https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196
https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948
Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783 Quyền riêng, yêu cầu video
https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
Filing a DMCA Counter-Notification https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter?parent_report_id=681768011967162 Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền
Pages & Ads Request a Page Name Change  https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812
Request to change the name of your Page https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
Request a Page Merge https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405
Request to Merge Your Duplicate Pages https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086
Request a Username for Your Page https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274
Request a Username for Your Page https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
Delete a Page – Request to Take Down a Page https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095
Create Locations Structure – Request Locations Access for your Page https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143
Appeal a Page Unpublish https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179
Appeal a Page Policy Violation https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106
Page Not Appearing in Search https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463
Your Feedback about Pages https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang
Report a Hacked Page https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin
Website or Content Blocked https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
 Appeal Page Name Change Request  https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281  Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang
 Page Promotion Help  https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628  Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang
Your Feedback about Pages Insights  https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195
 Reporting a Violation or Infringement of Your Rights  https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
 Copyright Report Form  https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547  Báo cáo vi phạm bản quyền
 https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520
 Trademark Report Form  https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647  Báo cáo vi phạm thương hiệu
 Trademark Complaint Inquiry Form  https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632  Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn
 Counterfeit Report Form  https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065  Báo cáo hàng giả
Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other  https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053  Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn
 Directory of Intellectual Property Offices  http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp  Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ
 Get Facebook Payments Support  https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
 Disabled Payments Support  https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713
 Ads Payments Inquiry  https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
 Suspended Payment Method  https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189
 Page Admin Security Check  https://www.facebook.com/help/contact/453734678049967
 Report an Issue with Home Page or News Feed  https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337
 Request for Community-Created Page Review  https://www.facebook.com/help/contact/?id=175715959147537  Xem lại danh cộng đồng sai danh mục
 Your Feedback About Promoted Page Likes  https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421
 Disable Payments Request  https://www.facebook.com/help/contact/1552997831589494
 Contact Facebook About Your Purchase  https://www.facebook.com/help/contact/691954850842417
 Policy Disabled Ad Account Help  https://www.facebook.com/help/contact/766321470101104  Kháng cáo tài khoản vi phạm chính sách
 Disabled Ad Account Help  https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090  Kháng cáo khoá tài khoản
 Disabled Payments and Ads Manager  https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879  Kháng cáo khoá tài khoản bất thường
 Appeal a Disapproved Ad  https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146  Kháng mẫu quảng cáo không được duyệt
 Ad Pending Review  https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726
 Disabled Advertising for Pages  https://www.facebook.com/help/contact/536515906554077
 Report an ad  https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954
 Unauthorized Charge  https://www.facebook.com/help/contact/733689746780575  Thanh toán trái phép
 Business Manager Invoicing Application  https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054
Instagram  Report a Photo or Video for a Violation of Your Privacy Rights on Instagram  https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470
 https://help.instagram.com/contact/504521742987441
 Requiring login every time  https://www.facebook.com/help/contact/?id=281059842011478  Vấn đề tài khoản instagram bị đăng xuất khi thoát app
 Request to Merge Instagram Accounts  https://www.facebook.com/help/contact/1385598951765341
 Request to Delete an Unauthorized Instagram Account  https://www.facebook.com/help/contact/811271035621460
 Request to Claim an Instagram Username  https://www.facebook.com/help/contact/893251070734805
 Email Address Already in Use  https://help.instagram.com/contact/151081798582137  Email đã được sử dụng
 Removal Request for Deceased Person on Instagram  https://help.instagram.com/contact/1474899482730688  Yêu cầu xoá tài khoản người mất
 Report an Underage User on Instagram  https://help.instagram.com/contact/723586364339719
 Report a Deceased Person’s Account for Memorialization on Instagram  https://help.instagram.com/contact/452224988254813

About Max

Check Also

Hướng Dẫn Tùy Biến Đường Dẫn Tỉnh Trong WordPress Multisite

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.